Husorden

Husorden for Andelsboligforeningen Westend 28 – 30
Vedtaget på Generalforsamling 2001
Punkt 1 ændret i flg. ændringsforslaget fra Generalforsamlingen 2004

Idet der gøres opmærksom på, at der i ejendommen er meget lydt, henstilles andelshaverne til at udvise stort hensyn og tolerance.

1) Støj
Kortvarig brug af husholdningsmaskiner, værktøj, og andet støjende udstyr er kun tilladt i tidsrummet:

Mandag til torsdag: Fra kl. 7:00 til kl. 20:00
Fredag: Fra kl. 7:00 til 22:00
Lørdag: Fra kl. 10:00 til 22:00
Søndag og helligdage: Fra kl. 10:00 til kl. 20:00

Færden og ophold i ejendommen i tidsrummet derimellem skal foregå sådan, at det generer de omkringboende andelshavere mindst muligt.

Ved behov for længerevarende brug af støjende maskiner og værktøj samt høj musik i forbindelse med fest, skal dette varsles en uge før i begge opgange.

Der henstilles til, at der ikke færdes med hårdt fodtøj på trægulvene i lejlighederne.

Dørene i ejendommen skal lukkes sådan, at det ikke kan generer de omkringboende andelshavere.

2) Affald
Affald må kun placeres i de dertil opstillede affaldsspande. Storskrald må kun henstilles efter opslag fra bestyrelsen.

3) Fællesarealer
Fællesarealerne må ikke tilsvines og må ikke tjene som magasin for private genstande. Opsætning af plakater og lignende må ikke foretages uden tilladelse fra bestyrelsen. Fodring af dyr er forbudt. Adgangsdøre skal lukkes og aflåses og lys slukkes når områderne forlades.

4) Ansvar
Andelshaverne står alene til ansvar for overtrædelse af sundheds-, bygnings- og politivedtægter og holder derved foreningen skadesløs.

5) VVS
Utætheder og fejlfunktioner skal omgående meddeles til bestyrelsen. Dette inkluderer også radiatorer.

6) Cykler
Cykler, knallerter og barnevogne må kun stilles i det dertil indrettede rum. Rummet skal altid aflåses, når det forlades.

7) Vaskeri
Vaskeriet må kun benyttes af beboere i andelsforeningen. Brug skal ske i tidsrummet mellem kl. 8.00 og kl. 20.00. Rum og maskiner skal efterlades i ren stand. Ved brug af tørretumbler skal støvfilteret tømmes. De til enhver tid opslåede regler for brug af vaskeriet skal overholdes. Lyset skal slukkes når vaskeriet forlades.

8) Husdyrhold
Husdyrhold med undtagelse af hunde er tilladt.

9) Snerydning
Snerydning praktiseres efter et turnusprincip, hvor hver andelshaver efter tilfældig lodtrækning tildeles en uge i vinterhalvåret, hvor man er ansvarlig for snerydning, grusning af fortov og vejen ud til midten. Denne praksis kan altid ændres af generalforsamlingen.

10) Arbejdsweekend
Bestyrelsen indkalder til fælles arbejdsweekender, hvor større opgaver som maling, rydning af loft- og kælderrum etc. kan udføres fælles. Der henvises iøvrigt til vedtægterne.